ANUNȚ

UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAȚIONALĂ DIN MOLDOVA (ULIM) anunță concurs privind ocuparea postului de Director al Școalii doctorale:
1.Drept
2.Știinte Umaniste, Politice si ale Comunicării;
3.Știinte Sociale, ale Vieții si Știinte Inginerești.

La concurs se înscriu candidații care întrunesc condițiile stipulate în Regulamentul privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr. 1007 din 10.12.2014, care urmează să depună cererea de înscriere și dosarul la Secția Resurse Umane ULIM, la adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab nr. 52, bir. 225, în perioada 23.03.2015-23.05.2015 între orele 09:00-17:00, de luni până vineri.

La concurs pot participa cadre didactice universitare ce dețin dreptul de a conduce doctorate și îndeplinesc standardele minime și obligatorii pentru acordarea dreptului de a conduce doctorat.

Conform Deciziei Senatului ULIM, față de candidați se înaintează o cerință suplimentară - cunoașterea unei limbi străine de comunicare internațională (engleza, franceza, germana, spaniola).

 

Dosarul va include următoarele acte:

  1. Cv-ul
  2. Actul ce confirmă dreptul de conducere a doctoranzilor conferit de CNAA
  3. Copia diplomei de doctor / doctor habilitat
  4. Copia diplomei de profesor universitar/conferențiar universitar
  5. Lista lucrărilor științifice și metodice publicate
  6. Numărul de doctoranzi îndrumați și a celor care au obținut grade științifice
  7. Fișa personală de evidență a cadrelor
  8. Copia carnetului de muncă

 

Rezultatele examinării dosarelor de înscriere vor fi plasate pe site-ul instituției: www.ulim.md


23.03.2015