ANUNȚ

UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAȚIONALĂ DIM MOLDOVA (ULIM) anunță concurs privind ocuparea postului de Președinte al Consiliului Științific.

La concurs se pot înscrie candidații care întrunesc condițiile stipulate în Regulamentul privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr. 1007 din 10.12.2014, care urmează să depună cererea de înscriere și dosarul la Secția Resurse Umane ULIM, la adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab nr. 52, bir. 225, în termen de 2 luni de la publicarea avizului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

La concurs pot candida doar persoanele care posedă dreptul de conducere doctorate și care îndeplinesc standardele minimale și obligatorii pentru acordarea dreptului de a conduce doctorate, în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a avizului privind scoaterea la concurs al postului.

Dosarul va include următoarele acte:

  1. Cv-ul
  2. Actul ce confirmă dreptul de conducere a doctoranzilor conferit de CNAA
  3. Copia diplomei de doctor / doctor habilitat
  4. Copia diplomei de profesor universitar/conferențiar universitar
  5. Lista lucrărilor științifice și metodice publicate
  6. Numărul de doctoranzi îndrumați și a celor care au obținut grade științifice
  7. Fișa personală de evidență a cadrelor
  8. Copia carnetului de muncă

 


23.03.2015